Kunst & Duurzaamheid

 1.     Situering

‘Trash Design Ateliers’ passen in het breder kader van duurzame ontwikkeling en zorgvuldig omspringen met herbruikbare materialen. Zij kunnen sociale tewerkstelling realiseren en verkoopbare producten creëren die passen in een assortiment design goederen. Zij helpen kringloopcentra om op een nieuwe wijze meerwaarde te realiseren en verbinden recyclage aan kunst. 

‘Trash Design Ateliers’ zijn een verdieping van initiatieven die reeds experimenteel werden opgezet. De Kringwinkels ‘Zuiderkempen’ en ‘Leefbaar Wonen’ hebben ieder een beperkte capaciteit re-design/trash design. Ook andere kringloopwinkels zetten in het verleden experimenten op.

 

2.     Workshops  Kunst en Competentie in ‘Leefbaar Wonen’

Het kringloopcentrum ‘Leefbaar wonen’ experimenteerde in het verleden samen met acsim bvba (Ghislain Verstraete en Henk Delabie) met verschillende vormen van workshops rond kunst en competentie. Er werden workshops opgezet voor:

-         De directie en omkadering: onder begeleiding van een professionele kunstenaar werd ondermeer een bedrijfsschilderij gemaakt dat nu de vergaderzaal siert.

-         De doelgroepmedewerkers: samen met de omkadering werden in kleine groepjes ‘kunstwerken’ gerealiseerd die de bedrijfsomgeving een bijzondere uitstraling geven. Het gebruikte materiaal was recyclage uit het kringloopcentrum.

-         Extern - De hoofdverpleegkundigen en het middenkader van een groot West-Vlaams ziekenhuis (140 deelnemers). Het materiaal werd geleverd door het kringloopcentrum (twee camions), werknemers van ‘leefbaar wonen’ participeerden in de begeleiding van de activiteit samen met zes professionele kunstenaars.

 

3.     Een verdere toepassing in ‘Trash Design Ateliers’

We willen bijdragen tot de ‘Trash Design Ateliers’ door workshops in te richten met als inzet om:

- de medewerkers verder te laten zoeken naar toepassingen van hergebruik die duurzaam zijn

- de alertheid van medewerkers te verhogen voor creatief gebuik van materiaal

- kunst te leren gebruiken binnen dit leerproces

- in team en individueel nieuwe creaties te maken

 

Het doel is de capaciteit van re-design en trash-disign te verhogen op alle niveaus van de kringlooporganisatie: bij doelgroepmedewerkers, de omkadering en de directie.

Om dit doel te bereiken zal gewerkt worden aan competenties zowel op individueel vlak als op team niveau. De reeds aanwezige competenties worden tijdens de workshop benoemd en erkend. Andere competenties worden verder ontwikkeld met aandacht voor vier clusters:

-         Cognitief creatieve competenties: creatieve gedachten ontwikkelen, fantaseren, flexibiliteit, buiten de lijnen denken, ordenen en selecteren.

-         Emotioneel creatieve competenties: jezelf observeren, zelfvertrouwen winnen in creatieve processen, doorzetten en durven, afwerken, gevoeligheid ontwikkelen

-         Sociaal creatieve competenties: de anderen observeren, interageren en samen zoeken, negotiëren, conflicten oplossen, open staan voor diversiteit.

-         Technisch creatieve competenties: mogelijkheden ontdekken, oplossingen vinden, technisch uitvoeren.

 

Ieder draagt waardevol bij met zijn eigen mogelijkheden en beperktheden.

De workshop wordt geleid door een procesbegeleider en professionele kunstenaars.

 

 

4.     Hoe werken we concreet?

We leiden het thema op een talige manier in en verdiepen enkele aspecten. Het thema is hier de verbinding van duurzaamheid, design en ontwerp, kunst en creativiteit.

Vervolgens worden we in creatieve processen geïntroduceerd door een beeldende kunstenaar. Aan de hand van beeldmateriaal ( boeken, slideshow, ...) introduceert hij/zo kunst, creativiteit en beeldend denken. De kunstenaar kiest een kunstbeweging die op een bepaald moment grenzen heeft verlegd (vb. dada, cobra, ‘street art’, …) en situeert die binnen de beeldende kunst en bespreekt die naar vorm en inhoud. Al naargelang het gewenste 'pakket' maakt men kennis met de basisvaardigheden van het schilderen, boetseren, werken met textiel, ...

Tenslotte gaan we aan de slag met materiaal. Terwijl men creatief werkt maakt men kennis met het ontstaan van creatieve processen en met de drijfveren die tot het creëren leiden. We denken samen na over vorm, kleur, volumes, functie en inhoud om zo de wereld van de beeldende taal binnen te treden. Daar zien we dat andere wetten en wetmatigheden leiden tot het creatief denken, het anders denken. We kijken met andere ogen, met een andere bril naar de werkelijkheid rondom ons.

 

5.     Wat is het resultaat/product?

We streven er naar om twee producten te bereiken:

- Een groot gezamenlijk werk dat in het bedrijf kan worden tentoongesteld. Dit kan een groot schilderij zijn waarin elk zijn bijdrage heeft geleverd, of een compositie met verschillende deelwerkjes, … of een groot textielwerk.

- Voor elke deelnemer een eigen werk dat hij mee kan nemen naar huis. Dit werk is een oefening in design.

 

Het uitwisselen van ideeën, visies en nieuwe inzichten zal leiden tot een vaak verrassend en veelzijdig eindresultaat. Gegarandeerd ontdekken de deelnemers onbekende vaardigheden en attitudes bij zichzelf en anderen.

 

6.     Mogelijke spin-off

 

Binnen de normale programma’s van acsim bvba zit de organisatie van teamevenementen die gebaseerd zijn op creatief werk met kunstenaars. In de toekomst zal samengewerkt worden met kringloopcentra om recuperatie materialen te selecteren en te leveren. Misschien is er ook een mogelijkheid om medewerkers te betrekken als begeleider (tegen goede betalingsvoorwaarden).